Hästunderstödda Insatser

På Lyckebo Gård driver HästCraft i sammarbete med EquiStiern
Hästunderstödda Insatser

Vi erbjuder hästunderstödda insatser (HUI), även kallad hästunderstödd terapi (HUT), i hälsofrämjande syfte till barn och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. HUI kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar. För mer fakta kring hästunderstöds terapi positiva effekter vid olika funktionsnedsättningar se länkar i menyn. Terapin bedrivs på Lyckebo Gård på norra Färingsö i Ekerö kommun. En lantlig oas 3,8 mil utanför Stockholm. Här kan man pyssla med hästarna och övriga djur på gården, rida på ridbanan eller ut i skogen. Alla våra hästar är lugna, snälla och har stor vana av både barn och andra djur.

Då alla individer är unika med olika förmågor anpassas terapin till just ditt eller ditt barns/elevs behov. Innan första besöket talas vi vid på telefon och diskuterar vilka behov som finns och hur vi kan utforma en passande terapi för just dig eller ditt barn. Vid första besöket visar vi runt på gården och du/ni får bekanta er med gårdens djur och vi går igenom förutsättningarna för ridning eller annan hästunderstödd aktivitet.
Vi lägger upp en planering där era behov är styrande, en plan som sedan följs upp och utvärderas under terapins gång.

Terapin leds av Greta Schibbye, legitimerad specialistsjuksköterska med specifik
utbildning från Ersta Sköndal Högskola i hästunderstödd terapi samt Marie Rafting, pedagog och Godkänd hovslagare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med speciella behov. All hästunderstödd terapi utförs utefter sjuksköterskans lagstadgade skyldigheter att arbeta evidensbaserat, inneha sekretess och dokumentationskrav. EquiStiern innehar yrkesförsäkring som inkluderar dig som patient/kund.

Marie Rafting
Driver Lyckebo Gård
Hållt på med hästar hela livet.
Godkänd hovslagare och utbildad pedagog. Även jobbat som gymnasielärare och mentor i flera år.

Arbetat med barn med speciella behov samt haft läger för barn på Lyckebo Gård i flera år.  

Greta Schibbye
Specialistsjuksköterska och Hästterapeut. Utbildad på Strömsholm.
Innehar patientförsäkring, medlem i OHI - Organisationen för Hästunderstödda Insatser.  Har flera egna hästar ett stenkast från Lyckebo Gård.

Fakta. Hästen som "behandlare"
 HUT står för Hästunderstödd terapi. Hästen ses inte längre som ett redskap utan som en ”assistent”, som delvis tar egna initiativ och kommunicerar på sitt vis med patienten. I stallet går alla i liknande kläder och stövlar, och samtal kan uppstå spontant. Hur patienten eller klienten interagerar med hästen anses också kunna ge fördjupad information till behandlaren.
Ur Dagens Nyheter

 

Behandling med hjälp av häst och ridning
Att använda sig av flera hundra kilo häst för ömtåliga personer med smärta, stress och ångest är kanske inte det första man tänker på som behandlingsmetod.
Men så kallad hästunderstödd terapi visar att samspelet människa och djur kan påverka både kropp och själ.
Samlingsbegreppet hästunderstödd terapi är när hästen och ridningen är en del i behandlingen men att målet med behandlingen är något annat än att lära sig rida och hantera hästar.
Att använda hästar och ridning görs såväl inom socialt- och pedagogiskt arbete. Inom vården har behandlingsmetoden framför utnyttjats inom habilitering, neurologi och psykiatri.

Fortfarande krävs mer forskning för dra stora slutsatser men flera studier visar på positiva resultat. Rehabilitering och återhämtning från till exempel depression, ångest och stress gynnas av samvaro med djur, liksom av vistelse i natur och utemiljöer. Man har kunnat mäta sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagare.
I studier där ridning har ingått som behandling, är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter.

Mångsidig träning
Hästen utgör ett rörligt underlag som skapar goda förutsättningar för balans-, koordinations- och muskelträning. Ridning kan därför passa patienter med till exempel neurologiska sjukdomar, muskelproblem och psykiska funktionsnedsättningar. Resultat visar också att ridning kan minska smärtan och öka rörligheten hos personer med ryggproblem.
Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Hästen är en accepterande vän
Man har i en studie sett att patienter med psykiatriska diagnoser som schizofreni och personlighetsstörningar, beskrivit att de funnit en icke-dömande vän i hästen. Den terapeutiska ridningen gav antidepressiva effekter, bättre sömn, ökad självtillit och självkänsla. Man började också delta mer aktivt i sociala sammanhang.
Pilotprojekt i Västra Götalandsregionen
Hästunderstödd terapi är ännu i sin linda. I Västra Götalandsregionen gjorde man ett pilotprojekt under hösten 2011. Primärvårdsrehab och Samordningsförbundet (båda enheterna tillhör Göteborg centrum), stod bakom projektet. Åtta personer deltog i det tolv veckor långa behandlingsprogrammet.
Grunden var sjukgymnastisk behandling i form av så kallad basal kroppskännedom. Metoden kombinerar västerländskt och österländskt tänkande och syftar till att träna både kropp och medvetande, samt att stärka förmågan till mental närvaro. Den har visat sig effektiv bland annat vid långvarig smärta. För att utföra basal kroppskännedom använde man sig den här gången av ett nytt verktyg – hästen.

Målgruppen var personer med psykisk ohälsa, stressrelaterade besvär och/eller långvarig smärta. Projektet leddes av sjukgymnasterna Petra Gunnarsson och Anna van Mansvelt, båda med vidareutbildning inom basal kroppskännedom och hästunderstödd terapi

Lärde sig känna igen olika känslor
Behandlingsupplägget bestod, förutom av kroppsmedvetandeträningen till häst, även av moment som hästhantering, övningar inom kommunikation och ledarskap och att i gemensamma samtal ge och ta emot erfarenheter från varandra.
Även här visade resultaten på förbättringar på flera nivåer. Flera deltagare påpekade att de börjat lära känna hur olika känslor kan uppfattas som fysiska upplevelser, till exempel att en oroskänsla kan försvinna när man arbetar med kroppen.
Att känna hästens rörelser under sig, att vara här och nu, underlättade för att man kunde släppa negativa tankar. Även tvångstankar försvann under ridpassen.

Ridning kräver kroppsmedvetenhet
Deltagare upplevde att de kunde slappna av på hästryggen samtidigt som musklerna arbetade och smärta kunde minska. Många övningar som man normalt gör på en stol kändes mer naturliga och normala på en häst. Det var lättare att hitta balansen på ett rörligt underlag och på hästen blev det självklart att man måste vara medveten om sin egen kropp.
Att komma ut i naturen, byta miljö och umgås med djur ansågs vara värdefullt. Känslan av att vara nära och ta hand om ett stort varmt djur som var tryggt och lugnt, gjorde det lättare att kunna slappna av och hitta lugnet i sig själv. Deltagarna beskrev en känsla av att hästarna lyssnade på dem. Ett djur dömer inte eller ställer krav på att man ska vara på ett speciellt sätt. Man fick vara den man är för hästen.

Bättre balans i tillvaron
Resultaten fortsatte även utanför ridanläggningen. Flera deltagare beskrev sin förändring med ord som harmoni och balans. De fick möjlighet att förstå sina egna stressmekanismer. De kunde lyssna på sin egen kropp för att känna vad de klarade och inte klarade. På så sätt kunde de sänka sitt livstempo och våga tacka nej till saker.
Att behandlingen utfördes i grupp skapade en stark gemenskap. Här kunde man få känna sig "normal" och slippa känslan av utanförskap. Man kände igen sig i varandras problem och det fanns en stor acceptans i gruppen. Varje träff avslutades med fika och reflekterande samtal kring träningen.

Certifiering till ridterapeut
För att få certifiering till ridterapeut behövs bland annat utbildning inom hälso- och sjukvård. Ofta är det sjukgymnaster som använder sig av hästunderstödd terapi, HUT. Utöver yrkeskompetens krävs även en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt.


Citat Vård Guiden