Psykosociala svårigheter

Internationell erfarenhet har visat att barn med sociala och emotionella svårigheter kan ha stort utbyte av HUT – som förutom fysisk aktivitet har visat sig förbättra barnets förmåga att följa sociala koder och ökar barnets trygghetskänsla (Trættenberg, 2006). För ungdomar med problematisk uppväxt, stor skolfrånvaro, mobbning, missbruk och/eller kriminalitet har HUT visat sig ge god effekt i flertalet studier. Ett stall har en begriplig struktur, är förutsägbart och kan därmed ge en trygghet. Att arbeta i ett stall ger en meningsfullhet och ett ansvar – hästarna behöver omvårdnad för att överleva. Barnet får lära sig planera, problemlösning och beslutsamhet.  De får övning i omhändertagande, självbehärskning, empati och sociala relationer (Borglund, 2014).Psykisk ohälsa
 
Hästar kan bidra till att öka en människas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Genom att försöka stärka deras känsla av sammanhang (KASAM) kan deras psykiska mående stärkas. HUT kan ge ökad självkänsla, skapa tillit, väcka hopp, minska ångest och stress, ge återhämtning, öka positiviteten, hjälpa till med gränssättning samt öppna upp till samtal, dvs bli en länk mellan patient och terapeut.                    Hästen har en egen förmåga att återspegla det människan förmedlar känslomässigt. Hästen kan avläsa människans sinnesstämning och upplevs därför väl lämpad i arbetet med att hjälpa människan att komma i kontakt med inneboende och gömda emotioner och känslor. HUT innehåller även stallets rutiner som ger trygghet och igenkänning samt omsorgstagandet av hästen.
 
Relationen som uppstår mellan patienten och hästen anses bidra till en högre förmåga till samarbete med andra, ökar känslan av sammanhang och därmed förstärka patienten i egna sina resurser och förmågor. HUT ger känslan av meningsfullhet, att vara behövd och delaktig. Relationen mellan häst och patient blir viktig. Patienten lär sig hur det egna beteendet påverkar hästen, hästen ger en direkt och ärlig respons. Terapeuten kan hjälpa till att reflektera över hästens beteende kopplat till det egna beteendet. Hästen är ett stort djur och förmågan att förstå hästens beteende ger en ökad självkänsla och ökad tilltro till den egna förmågan. Relationen kan även ge en känsla av högre förståelse, motivation, begriplighet och meningsfullhet.
 
HUT kan ge positiv effekt på hälsa och välmående vid flertalet olika typer av psykisk ohälsa, t ex depression, utbrändhet, ångestproblematik, anorexi, mm.